Page 12 - gap-brosur

Basic HTML Version

Fırat Havzasında, Atatürk Barajı Gölünün sağ sahilindeki sulamalara yönelik
Adıyaman - Kahta projeleri de 1985’te DSİ tarafından değişikliğe uğramış, santrallı iki
büyük baraj yerine,6 adet daha küçük baraj ve 5 santral kurulması; toplam 195 MW güç
ile 0,5 TWh/yıl enerji üretimi; eski projede tümü pompajla sulanacak 160 000 ha yerine
bir bölümü cazibe ile, bir bölümü Atatürk Baraj Gölünden pompajla olmak üzere 78 000
ha arazinin sulanması öngörülmüştür. Eksilen sulamanın bir bölümü Araban projesinin
kapsamına alınarak 5 barajla 72 000 ha arazinin sulanması; küçük bir çevirme
santralında (Erkenek) 7MW güç ile 43 GWh/yıl enerji üretimi öngörülmüştür.
Kısaca özetlemek gerekirse, önceleri Aşağı Fırat Planlaması olarak ortaya çıkan
ve Aşağı Fırat Projesi olarak nitelendirilen çalışmalar, daha sonra Dicle Havzasının da
dahil edilmesiyle, Fırat-Dicle Havzasında Su ve Toprak Kaynaklarını Geliştirme Projesi
olarak isimlendirilmiş ve Güneydoğu Anadolu Projesi veya kısaca GAP adını almıştır.
Artık günümüzde GAP, sadece su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi projesinden
çok, bölgenin ekonomik ve sosyal hayatını büyük ölçüde etkileyici karakterde olan bir
entegre kalkınma projesi olarak nitelendirilmektedir.
Güneydoğu Anadolu Projesinin en önemli dönüm noktalarından biri 2008 yılında
hazırlanan GAP Eylem Planıdır. Bu eylem planı 27.05.2008 tarihinde Diyarbakır’da ilan
edilmiş ve yatırımlar hızlandırılmıştır. 2008-2012 yıllarını kapsayan GAP Eylem Planı ile
GAP’ta 1.058.000 hektar alanın sulamaya açılması hedeflenmiş ve GAP
kapsamındadaki projelere büyük ödenek ayrılmış, sulama projelerinin ödenek sıkıntısı
sona ermiştir.
GAP Eylem Planında, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ekonomik büyüme, sosyal
gelişme ve istihdam artışı sağlayarak bölgede yaşayan vatandaşlarımızın refah, huzur
ve mutluluğunun artırılması temel amaçtır.
Ekonomik Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi
Sosyal Gelişmenin Sağlanamsı
Altyapının Geliştirilmesi
Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi hedeflenmiştir.
GAP Eylem Planının açıklandığı Mayıs 2008 tarihine kadar GAP’ta toplam
372. 490 hektar sahaya hizmet edecek ana kanal ve şebeke inşaatı ihale edilmiş, eylem
planının açıklandığı tarihe kadar ise bu alanın 272.697 hektar’ı işletmeye açılmıştır.
GAP Eylem Planı ile inşaatı devam eden 9 adet işte 99.793 hektar ile ilave 686.019
hektar saha olmak üzere 785.812 hektar sahanın şebekesinin tamamlanarak toplam
1.058.000 hektar sahanın sulamaya açılması hedeflenmiştir.
Eylem Planı kapsamında;