Page 29 - gap-brosur

Basic HTML Version

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), bölgenin sosyo ekonomik kalkınmasını
hedefleyen insan odaklı bölgesel kalkınma projesidir. Sürdürülebilir kalkınma
prensibinin uygulandığı bir proje olarak GAP, Fırat ve Dicle Havzalarındaki hidroelektrik
enerji ve sulama projeleri önderliğinde kırsal ve kentsel kalkınma, ulaşım, sanayi,
eğitim, sağlık, bayındırlık, turizm ve diğer sektörlerdeki yatırımları kapsamaktadır.
Projenin esas hedefi insanların hayat seviyesini arttırarak bölge ile Türkiye’nin diğer
bölgeleri arasındaki gelişmişlik düzeyi farkının kapatılmasıdır. Böylece GAP dünyada
teknik özellikleri ve fiziki boyutlarının yanısıra toplumsal yaklaşımı ile dikkat çekmeye
başlamıştır.
Proje şimdiden, bölge insanına istihdam imkânları sunulmasını, gelir seviyesinin
yükselmesini, hem kırsal hem de kentsel merkezlere hizmetler götürülmesini
sağlayarak faydalı olmaya başlamıştır. Sulu tarıma geçildikten sonra elde edilecek
sermaye birikiminin tarla içi hizmetlere aktarılması, çiftçilerin de finansal olarak
katılımını sağlayacak ve tarla içi hizmetler için devlet bütçesinden yapılacak
harcama oranını azaltacaktır.
GAP’ta sulamaya açılan alanlarda tarla içi hizmetlerin, çiftçilerin ekonomik
düzeyinde meydana gelen gelişmeye paralel olarak çiftçiler tarafından geliştirildikleri
gözlenmiştir. Bu sebeple sulamaya açılan alanlarda kurulan Sulama Birlikleri aracılığı
ile tarla içi hizmetlerin geliştirilmesi konusunda eğitim desteği verilmesi ve çiftçilerin
yönlendirilmesi daha gerçekçi olacaktır.
Sulu tarımlara geçildikten sonra Harran Ovasında yoğun biçimde pamuk, mısır ve
buğday tarımı yapılmaya başlanmıştır. Son zamanlarda başta Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı’nın Araştırma Enstitüler, Çukurova ve Harran Üniversitelerince yapılan
denemeler, bölgeye sulama yapılmak suretiyle meyve ağaçları (özellikle badem, erik,
sofralık kayısı, nar) yetiştirileceğine uygun olduğunu göstermiştir.
DSİ, özellikle arazi toplulaştırması, tarla içi hizmetlerin geliştirilmesi, göletlerin
balıkçılığa kazandırılması ve baraj havzalarında organik tarım yapılması konularında çok
yakın ve verimli işbirliğine girerek Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile
çalışmalarına devam etmektedir.