MAL ALIM, HİZMET VE YAPIM İHALE DUYURULARI
 


KONYA İLİ TAŞKIN KONTROLÜ 12 KISIM İSTİKŞAF RAPORU HAZIRLANMASI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

 

KONYA İLİ TAŞKIN KONTROLÜ 12 KISIM İSTİKŞAF RAPORU HAZIRLANMASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/334767

1-İdarenin

a) Adresi : Pirebi Mah. Feritpaşa Cad. No: 3 Anıt Alanı 42040 MERAM/KONYA

b) Telefon ve faks numarası : 3323220191-3322364300 - 3323209953-3323209953

c) Elektronik Posta Adresi : dsi4@dsi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :         

1 Takım Konya İli Taşkın Kontrolü 12. Kısım İstikşaf Raporu Hazırlanması

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : 1- Konya Ilgın Belekler Mahallesi 2- Konya Ilgın Barakmuslu Mahallesi 3- Konya Ilgın Eldeş Mahallesi 4- Konya Seydişehir Ketenli Mahallesi 5- Konya Seydişehir Gökçehüyük Mahallesi 6- Konya Seydişehir Taraşçı Mahallesi 7- Konya Seydişehir Madenli Mahallesi 8- Konya Derbent Karalar Mahallesi 9- Konya Derbent Değiş Mahallesi yerleşim yerleri ve tarım arazilerinin taşkınlardan korunması amacıyla DSİ teşkilatının belirlediği format üzerinden İstikşaf Raporu Hazırlanması İşi.

c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 300(üç yüz) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü Ankara Yolu No:149 Selçuklu-KONYA

b) Tarihi ve saati : 10.08.2017 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Nehir ve dere yataklarındaki Taşkın koruma, Erozyon ve Rüsubat Kontrolü konularına ilişkin İstikşaf (Ön İnceleme), Planlama ve Nazım Plan çalışmaları veya bu konulara ilişkin Kati ve Uygulama Projesi hazırlanması işlerinden herhangi biri İş Deneyim Belgesi olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 4.Bölge Muhasebe Şube Müdürlüğüne veya T.C. Vakıflar Bankası Nalçacı Şubesi/Konya IBAN TR 830001500158007302966264 Nolu hesaba yatırılacak ücret karşılığı alınacak makbuz ile Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 4. Bölge Müdürlüğü Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3"ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSİ Genel Müdürlüğü