( SON GÜNCELLEME TARİHİ: 22.02.2018)
TABLO- 2 MÜRACAAT EDİLEN VE EDİLEBİLECEK HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİ LİSTESİ
  müracaat edilen projeler.
KATİ PROJE  RAPORU HAZIR OLAN HİDROELEKTRİK SANTRALLAR
        Ü R E T İ M TESİSİN BULUNDUĞU     İLK SON
SIRA HİDROELEKTRİK PRJ. GÜÇ OR. GÜV. İL İLÇE DSİ BÖLGESİ PRJ BAŞVURU YAPAN FİRMALAR BAŞVURU BAŞVURU
NO SANTRALIN ADI YAP. (MW) (GWh) (GWh) AMACI   TARİHİ TARİHİ
1  CİZRE BARAJI VE HES DSİ 340,74  1167,28  - Şırnak Cizre 10 DİYARBAKIR E+S+İ CB ELEKTRİK ÜRETİM  SAN. VE TİC. A.Ş.  22.02.2018 24.03.2018
 
 
  CİZRE BARAJI  VE HES MÜRACAAT ŞARTLARI                
1. Kamulaştırma planlarına ve kıymet takdirine yönelik bütün teknik çalışmalar DSİ tarafından, yapılacaktır.
2. Cizre Barajı ve HES’in kamulaştırma, yeniden yerleşim ve relokasyon işleri ile alakalı uzlaşma görüşmeleri, bütün hukuki iş ve işlemler DSİ tarafından yürütülecektir.
3. Projenin kamulaştırma (relokasyonu yapılacak köy yollarının kamulaştırılması dahil) ve yeniden yerleşim işlemleri DSİ tarafından yapılacaktır. Bu işlemler su tutma aşamasından önce tamamlanacaktır. Ancak, bu işlerde herhangi bir gecikme olması durumunda Şirket DSİ’den herhangi bir hak talep etmeyecektir
4. Baraj göl alanı içinde kalan köy yollarının relokasyon güzergahlarına ait kamulaştırmalar DSİ tarafından yapılacaktır. Köy yollarının relokasyon inşaatları ve bunlarla ilgili iş ve işlemler şirket tarafından yapılacaktır.
5. Projenin kamulaştırma (relokasyonu yapılacak köy yollarının kamulaştırılması dahil) ve yeniden yerleşim maliyeti Ocak 2018 fiyatları ile 600.000.000 TL olarak öngörülmüştür. Kamulaştırma ve yeniden yerleşim maliyetlerinin tamamı DSİ tarafından karşılanacaktır.
6. Kamulaştırma (relokasyonu yapılacak köy yollarının kamulaştırılması dahil) ve yeniden yerleşimin gerçekleşme bedelinin,  Ocak 2018 fiyatları ile 600.000.000 TL’nin altında kalması veya eşit olması durumunda, bu bedel projenin işletmeye geçmesinden beş yıl sonra lisans sahibi şirket tarafından 10 yılda, 10 eşit taksitle DSİ’ye geri ödenecektir. Söz konusu tutar, ödeme zamanına Yİ-ÜFE ile yeniden değerlenecektir.
7. Kamulaştırma (relokasyonu yapılacak köy yollarının kamulaştırılması dahil) ve yeniden yerleşimin gerçekleşme bedelinin,  Ocak 2018 fiyatları ile 600.000.000 TL’nin üzerinde olması durumunda, 600.000.000 TL Yİ-ÜFE ile yeniden değerlenerek DSİ’ye geri ödenecek olup aşan miktar DSİ tarafından karşılanacaktır.
8. Cizre Barajı ve HES projesinin Üretim Lisansı süresinin bitiminde, Baraj ve HES şirket tarafından bedelsiz ve şartsız olarak DSİ’ye devredilecektir.
9. Projenin çok maksatlı (enerji, içmesuyu, sulama suyu) olması sebebiyle, DSİ tarafından hazırlanan Kati Proje için hizmet bedeli alınmayacaktır.
10. Kurumumuz tarafından onaylı Ocak-2018 tarihli Cizre Barajı ve HES’in Kati Projesinde HES kısmının projesi bulunmamaktadır. HES kısmına ait Kati Proje, şirket tarafından hazırlanarak Kurumumuzun onayına sunulacaktır.
11. Mevcut Kati Proje esas alınarak projeye başvuracak şirketlerden EK-3A fizibilite raporu istenmeyecek olup projeyi yapmaya hak kazanan şirket lisans işlemleri için EPDK’ya yönlendirilecektir. Proje için Orman Ön İzinleri, DSİ tarafından alınacaktır. Ancak, “31 / 08 / 1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu” hükmüne istinaden DSİ tarafından alınan Orman Ön İzinleri, Su Kullanım Hakkı Anlaşması (SKHA) imzalamaya hak kazanan şirket tarafından “Bedelli Kesin İzne” dönüştürülecektir (Kesin İzin için gerekli bedeller şirket tarafından ödenecektir). Şirket bu aşamadan sonra EPDK’dan Üretim Lisansını alacak ve akabinde tasdikli projeye göre hazırlayacağı İş Programını DSİ’ye sunacaktır. DSİ tarafından yapılacak yer teslimini müteakip şirket inşaat faaliyetlerine başlayacaktır. İdarece uygun görülerek tasdik edilecek İş Programına şirketin uymaması veya inşaatı geciktirecek eylemlerde bulunması durumunda, şirket hakkında Su Kullanım Hakkı Anlaşması Yönetmeliği (SKHAY) kapsamında işlem tesis edilecektir.
12. Şirket, baraj ve HES inşaatı başlamadan en az 4 (dört) ay önce ilgili dokümanlarla beraber DSİ’ye başvurarak Denetim Hizmeti almak için talepte bulunacaktır. Su yapıları Denetim Firması’nı (SYDF) belirlemek için İdarece yapılacak ihaleye esas olmak üzere Su yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre şirketin sorumluluğundaki iş ve işlemler şirket tarafından tamamlanacaktır.
13. Projeye başvuru esnasında şirketlerden 10.000.000 TL tutarında 3 yıl süreli teminat mektubu alınacaktır.    
14. Projenin çalışıldığı Planlama Raporları/Kati Projeler, DSİ Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı-ETLİK adresinde ücretsiz görülebilecek olup isteyenlere bedeli (2018 yılı için planlama raporu bedeli 728,00 TL, kati proje bedeli 2.026,00 TL) karşılığında “compact disc (CD)” ortamına aktarılmış hali verilebilecektir.  Projeye başvuruda bulunacak şirketlerin, rapor temin bedeline ilişkin dekont ile birlikte başvuru dosyasını İdareye sunmaları gerekmektedir.
15. Sulama ve içmesuyuna hizmet edecek tesisler hariç olmak üzere, lisans süresi boyunca Cizre Barajı ve HES’in bütün işletme ve bakım giderleri lisans sahibi şirket tarafından karşılanacaktır.
16. Cizre Barajı ve HES projesinin tamamı şirket tarafından gerçekleştirilecek olup söz konusu projeye sulama ve içmesuyu maksadının eklenmesinden kaynaklı bir maliyet taksimi yapılmayacaktır.
17. Kurumumuz tarafından onaylı Mart 2017 tarihli Cizre Barajı HES ve Sulamaları Planlama Raporuna göre menbadaki sulamaların (Silvan ve Garzan Sulamaları, 265.746 ha) tamamının işletmeye geçmesi halinde (takriben 2023 yılı içinde HES’in işletmeye geçeceği düşünülürse menba sulamalarında tam gelişmeli duruma 2033 yılında erişilebileceği tahmin edilmektedir.) Cizre HES’in enerji üretiminin 987,01 GWh/yıl’a düşeceği öngörülmektedir. Ancak, sulamaların tahmin edilen tarihten önce işletmeye geçmesi durumunda (kısmi / tam gelişmeli) Şirket DSİ’den herhangi bir hak talep etmeyecektir.
18. Kurumumuz tarafından onaylı Mart 2017 tarihli Cizre Barajı HES ve Sulamaları Planlama Raporuna göre Cizre Barajı göl alanından, yaklaşık 96,9 m3/s’lik debinin 7 farklı kademe pompajla basılarak Cizre ve İdil Ovalarında brüt 63.971 ha, ayrıca 12.620 ha alanın da Nusaybin Depolama sahasından olacak şekilde, toplamda brüt 76.591 ha alanın tamamı borulu-kapalı sistem olarak sulanması ön görülmüştür. Buna ilaveten, baraj rezervuarından Cizre İlçesine 1,1 m3/s içmesuyu temini sağlanacaktır. Projenin yıllık toplam enerji üretim değeri hesaplanırken Cizre Barajı göl alanından sulamaya ve içmesuyuna aktarılacak su miktarı göz önünde bulundurulurmuş olup sulamadan kaynaklı yıllık öngörülen enerji üretimi miktarında azalma meydana gelmeyecektir.
19. Cizre Barajı ve HES projesi için yapılacak hidrolik kaynak katkı payı (HKKP) toplantısında Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalayacak şirket belirlendikten sonra, Projenin Kurumumuz tarafından geçici kabulü yapılıncaya kadar, veraset ve iflas sebepleri dışında, şirketin ortaklık yapısını doğrudan veya dolaylı olarak değiştirecek, payların devri veya birleşme ve bölünme gibi payların devri sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Proje başka bir şirkete devredilemez.
20. Cizre Barajı ve HES projesi ÇED’ten muaftır. Ancak ÇED muafiyeti DSİ adına alınmış olup HKKP toplantısı akabinde işi yapmaya hak kazanan şirket, ÇED işlemleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’ne başvuru yaparak ÇED belgesinin şirket adına alınması için gerekli iş ve işlemleri tamamlayacaktır.
21. Projeye başvuruda bulunmak isteyen firmalar başvuru şartlarının ilgili maddelerinde belirtilen Taahhütleri başvuru esnasında DSİ'ye yazılı olarak verecektir.    
 
 
 
PLANLAMA RAPORU HAZIR OLAN HİDROELEKTRİK SANTRALLAR
        Ü R E T İ M TESİSİN BULUNDUĞU     İLK SON
SIRA HİDROELEKTRİK PRJ. GÜÇ OR. GÜV. İL İLÇE DSİ BÖLGESİ PRJ BAŞVURU YAPAN FİRMALAR BAŞVURU BAŞVURU
NO SANTRALIN ADI YAP. (MW) (GWh) (GWh) AMACI   TARİHİ TARİHİ
1 HEMŞİN I REG. VE HES DSİ 1,30 5,07 1,51 Rize Hemşin 22 TRABZON E      
  HEMŞİN I REG. VE HES MÜRACAAT ŞARTLARI                  
1. Çavuş Bir Jeotermal Enerji ve Elektrik Üretim Ltd. Şti. tarafından Hemşin I HES ile ilgili olarak şu ana kadar yapılmış olan imalatların tamamı 19.02.2013 tarihli Protokol ile Hemşin Belediye Başkanlığı’na hibe edildiğinden, projeye müracaat edecek olan Şirketlerin tamamlanan imalatların kullanımına ilişkin olarak Hemşin Belediye Başkanlığı ile Protokol imzalamaları gerekmektedir.
2. Başvuru esnasında Firmalardan EK-3A formatında Fizibilite Raporu ve Fizibilite Raporu Kontrol ücreti (2017 yılı için 31.743,00 TL) alınacaktır.
3. Başvuru esnasında sunulacak 190.000,00 TL tutarındaki geçici teminat mektubunun geçerlilik süresi (teminat mektubu vade başlangıç tarihi 24.07.2017 veya sonrası olması şartıyla) en az 3 yıl olacaktır.
4. Projenin çalışıldığı Fizibilite Raporları DSİ Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı-ETLİK adresinden ücretsiz görülebilecek olup isteyenlere bedeli (2017 yılı için 630,00-TL) karşılığında “compact disc (CD)” ortamına aktarılmış hali verilebilecektir.  Projeye başvuruda bulunacak firmaların rapor temin bedeline ilişkin dokümanı temin etmeleri ve başvuru dosyasında sunmaları gerekmektedir.
5. Hemşin I Regülatörü ve HES Projesinin güncel hizmet bedeli 76.172,40 TL’dir.
6. Projeye başvuru esnasında firmalardan yukarıda belirtilen hizmet bedelinin % 1'ne karşılık gelen toplam 761,72-TL’lik bedel, ilgili mevzuatta belirtilmiş olan hizmet bedelinin alt sınır bedeli olan 32.605,00 TL’nin altında olduğu için, projeye müracaat edecek olan firmalardan % 1 Hizmet Bedeli karşılığı olarak 32.605,00 TL alınacaktır. Ancak; projeyi yapmaya hak kazanan firmanın yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, projeye başvuru esnasında firmadan alınan EK-5 Taahhütname’nin 5. maddesinde yer alan hüküm gereği, hizmet bedelinin geriye kalan kısmı da ilgili firmadan tahsil edilecektir.
İLK ETÜT RAPORU RAPORU HAZIR OLAN HİDROELEKTRİK SANTRALLAR
        Ü R E T İ M TESİSİN BULUNDUĞU     İLK SON
SIRA HİDROELEKTRİK PRJ. GÜÇ OR. GÜV. İL İLÇE DSİ BÖLGESİ PRJ BAŞVURU YAPAN FİRMALAR BAŞVURU BAŞVURU
NO SANTRALIN ADI YAP. (MW) (GWh) (GWh) AMACI   TARİHİ TARİHİ
1 KIŞLA REG. VE HES DSİ 10,43 28,58 6,30 Artvin Yusufeli 26 ARTVİN E      
  KIŞLA REG. VE HES MÜRACAAT ŞARTLARI                  
1. Başvuru esnasında Firmalardan EK-3A formatında Fizibilite Raporu ve Fizibilite Raporu Kontrol ücreti (2017 yılı için 31.743,00 TL) alınacaktır.
2. Başvuru esnasında sunulacak 450.000,00 TL tutarındaki geçici teminat mektubunun vade başlangıç tarihi ile vade bitiş tarihi arasında geçerlilik süresi en az 3 yıl olacaktır.
3. Projenin çalışıldığı İlk Etüt Raporu DSİ Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı-ETLİK adresinden ücretsiz görülebilecek olup isteyenlere bedeli (2017 yılı için 178,00-TL) karşılığı “compact disc (CD)” ortamına aktarılmış hali verilebilecektir.  Projeye başvuruda bulunacak firmaların bu dokümanı temin etmeleri ve buna ilişkin belgeyi başvuru dosyasında sunmaları gerekmektedir.
4. Kışla HES Projesinin (2017 yılı Eylül Ayı YİÜFE katsayısı ile güncellenerek bulunan) hizmet bedeli 32.907,52-TL’dir.
5. Projeye başvuru esnasında firmalardan yukarıda belirtilen hizmet bedelinin % 1'ne karşılık gelen toplam 329,08-TL’lik bedel, ilgili mevzuatta belirtilmiş olan hizmet bedelinin alt sınır bedeli olan 32.605,00 TL’nin altında olduğu için, projeye müracaat edecek olan firmalardan % 1 Hizmet Bedeli karşılığı olarak 32.605,00-TL alınacaktır. Ancak; projeyi almaya hak kazanan firmanın yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, projeye başvuru esnasında firmadan alınan EK-5 Taahhütname’nin 5. maddesinde yer alan hüküm gereği, hizmet bedelinin geriye kalan kısmı da ilgili firmadan tahsil edilecektir.