TABLO- 2 MÜRACAAT EDİLEN VE EDİLEBİLECEK HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİ LİSTESİ
  müracaat edilen projeler.
KATİ PROJE  RAPORU HAZIR OLAN HİDROELEKTRİK SANTRALLAR
        Ü R E T İ M TESİSİN BULUNDUĞU     İLK SON
SIRA HİDROELEKTRİK PROJEYİ  GÜÇ OR. GÜV. İL İLÇE DSİ BÖLGESİ PROJE  BAŞVURU YAPAN FİRMALAR BAŞVURU BAŞVURU
NO SANTRALIN ADI YAPAN  (MW) (GWh) (GWh) AMACI   TARİHİ TARİHİ
                         
 
PLANLAMA RAPORU HAZIR OLAN HİDROELEKTRİK SANTRALLAR
        Ü R E T İ M TESİSİN BULUNDUĞU     İLK SON
SIRA HİDROELEKTRİK PROJEYİ  GÜÇ OR. GÜV. İL İLÇE DSİ BÖLGESİ PROJE  BAŞVURU YAPAN FİRMALAR BAŞVURU BAŞVURU
NO SANTRALIN ADI YAPAN  (MW) (GWh) (GWh) AMACI   TARİHİ TARİHİ
 
İLK ETÜT RAPORU HAZIR OLAN HİDROELEKTRİK SANTRALLAR
        Ü R E T İ M TESİSİN BULUNDUĞU     İLK SON
SIRA HİDROELEKTRİK PROJEYİ  GÜÇ OR. GÜV. İL İLÇE DSİ BÖLGESİ PROJE  BAŞVURU YAPAN FİRMALAR BAŞVURU BAŞVURU
NO SANTRALIN ADI YAPAN  (MW) (GWh) (GWh) AMACI   TARİHİ TARİHİ
1  GÜL HES  DSİ 15,60  53,770  16,23  RİZE FINDIKLI TRABZON (22) E
2  KIŞLA HES  DSİ 10,43  28,584  6,30  ARTVİN  YUSUFELİ ARTVİN (26) E
3  METE HES DSİ 13,71  45,970  18,92  ARTVİN ARHAVİ ARTVİN (26) E
  GÜL HES PROJESİ MÜRACAAT ŞARTLARI :                
1. Başvuru esnasında Firmalardan EK-3A formatında Fizibilite Raporu ve Fizibilite Raporu Kontrol ücreti (2018 yılı için 36.653,00 TL) alınacaktır.
2. Başvuru esnasında sunulacak 450.000,00 TL tutarındaki geçici teminat mektubunun geçerlilik süresi (teminat mektubu vade başlangıç tarihi ve vade bitiş tarihi arasındaki fark) en az 3 yıl olacaktır.
3. Projenin çalışıldığı İlk Etüt Raporları, DSİ Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı - ETLİK adresinden ücretsiz görülebilecek olup, isteyenlere bedeli (2018 yılı için 206,00-TL) karşılığı “compact disc (CD)” ortamına aktarılmış hali verilebilecektir.  Projeye başvuruda bulunacak firmaların bu dokümanı temin etmeleri ve buna ilişkin belgeyi başvuru dosyasında sunmaları gerekmektedir.
4. Gül HES projesinin (2018 yılı Temmuz ayı YİÜFE katsayısı ile güncellenerek bulunan) hizmet bedeli 91.026,94 TL’dir.
5. Projeye başvuru esnasında şirketlerden yukarıda belirtilen hizmet bedelinin % 1'ne karşılık gelen toplam 910,27-TL’lik bedel, ilgili mevzuatta belirtilmiş olan hizmet bedelinin alt sınır bedeli olan 37.649,00 TL’nin altında olduğu için, projeye müracaat edecek olan firmalardan % 1 Hizmet Bedeli karşılığı olarak 37.649,00-TL alınacaktır. Ancak; projeyi almaya hak kazanan firmanın yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, projeye başvuru esnasında firmadan alınan EK-5 Taahhütname’nin 5. maddesinde yer alan hüküm gereği, hizmet bedelinin geriye kalan kısmı da ilgili firmadan tahsil edilecektir.
6. Gül HES projesi için yapılacak hidroelektrik kaynak katkı payı (HKKP) teklif verme toplantısında Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalayacak şirket belirlendikten sonra, EPDK’dan projeye ilişkin üretim lisansı alınıncaya kadar;
a) Veraset ve iflas sebepleri dışında, şirketin ortaklık yapısını doğrudan veya dolaylı olarak değiştirecek, payların devri veya birleşme/bölünme gibi payların devri sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.
b) Proje başka bir şirkete devredilemez.
c) Aksi durumlarda; hangi aşamada olursa olsun şirketin proje başvurusu iptal edilecek olup başvuru sırasında Kurumumuza sunulan teminat mektubu irat kaydedilecektir.
ç) Bu durumda şirket DSİ’den herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır.
7. İdare tarafından ilana çıkarılan proje formülasyonuna;
a) İlan süresince ve HKKP teklif verme toplantısından önce şirketler tarafından yapılacak itiraz, teklif, öneri gibi talepler kabul edilmeyecektir. HKKP teklif verme toplantısından sonra; Su Kullanım Hakkı Anlaşması (SKHA) yapmaya hak kazanan şirket tarafından ilana esas formülasyonun değiştirilmesinin talep edilmesi ve şirket tarafından yapılacak bu formülasyon değişikliği teklifinin İdarece de uygun görülmesi durumunda, SKHA Yönetmeliği Madde 8 kapsamında şirket, yeni formülasyona göre iş ve işlemlerine devam edecektir.
b) Ancak, şirket tarafından teklif edilen formülasyon değişikliğinin İdarece uygun bulunmaması ve şirketin de ilana esas formülasyonla projeye devam etmemesi durumunda şirketin proje başvurusu iptal edilecek, teminat mektubu irat kaydedilecek ve başvuru sırasında yatırılan fizibilite inceleme ücreti iade edilmeyecektir. Bu durumda ilana esas formülasyon, yeniden müracaata açılabilecek olup başvurusu iptal edilen şirket DSİ’den herhangi bir hak talebinde bulunmayacak ve projeye yeniden başvuru yapamayacaktır.
  KIŞLA HES PROJESİ MÜRACAAT ŞARTLARI :                
1. Başvuru esnasında Firmalardan EK-3A formatında Fizibilite Raporu ve Fizibilite Raporu Kontrol ücreti (2018 yılı için 36.653,00 TL) alınacaktır.
2. Başvuru esnasında sunulacak 450.000,00 TL tutarındaki geçici teminat mektubunun geçerlilik süresi (teminat mektubu vade başlangıç tarihi ve vade bitiş tarihi arasındaki fark) en az 3 yıl olacaktır.
3. Projenin çalışıldığı İlk Etüt Raporları, DSİ Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı-ETLİK adresinden ücretsiz görülebilecek olup, isteyenlere bedeli (2018 yılı için 206,00-TL) karşılığı “compact disc (CD)” ortamına aktarılmış hali verilebilecektir.  Projeye başvuruda bulunacak firmaların bu dokümanı temin etmeleri ve buna ilişkin belgeyi başvuru dosyasında sunmaları gerekmektedir.
4. Kışla HES projesinin (2018 yılı Temmuz ayı YİÜFE katsayısı ile güncellenerek bulunan) hizmet bedeli 40.689,87 TL’dir.
5. Projeye başvuru esnasında şirketlerden yukarıda belirtilen hizmet bedelinin % 1'ne karşılık gelen toplam 406,90-TL’lik bedel, ilgili mevzuatta belirtilmiş olan hizmet bedelinin alt sınır bedeli olan 37.649,00 TL’nin altında olduğu için, projeye müracaat edecek olan firmalardan % 1 Hizmet Bedeli karşılığı olarak 37.649,00-TL alınacaktır. Ancak; projeyi almaya hak kazanan firmanın yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, projeye başvuru esnasında firmadan alınan EK-5 Taahhütname’nin 5. maddesinde yer alan hüküm gereği, hizmet bedelinin geriye kalan kısmı da ilgili firmadan tahsil edilecektir.
6. Projede belirlenen regülatör aks yerinden santral binası lokasyonuna kadar uzanan, dere yatağını takip eden bir köy yolunun mevcut olduğu görülmüştür. Daha düşük yatırım maliyeti, inşaat süresinin kısalığı ve uygulama kolaylığı göz önüne alınarak tünelli iletim yapısına alternatif olarak, yol güzergahı boyunca tekniğine uygun şekilde gömülü borulu iletim sistemi tatbik edilebilecektir. Projeyi yapmaya hak kazanacak şirketin, iletim yapısını tünel yerine yola gömülü borulu iletim yapısı olarak teklif etmesi durumunda, yol ile ilgili Kurum/Kuruluşlardan onay alınması ve ÇED sürecinde iletim yapısına ilişkin tüm sorumluluğun şirkette olması şartıyla, Genel Müdürlüğümüz tarafından uygun görüş verilecektir.
7. Kışla HES projesi için yapılacak hidroelektrik kaynak katkı payı (HKKP) teklif verme toplantısında Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalayacak şirket belirlendikten sonra, EPDK’dan projeye ilişkin üretim lisansı alınıncaya kadar;
a) Veraset ve iflas sebepleri dışında, şirketin ortaklık yapısını doğrudan veya dolaylı olarak değiştirecek, payların devri veya birleşme/bölünme gibi payların devri sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz
b) Proje başka bir şirkete devredilemez.
c) Aksi durumlarda; hangi aşamada olursa olsun şirketin proje başvurusu iptal edilecek olup başvuru sırasında Kurumumuza sunulan teminat mektubu irat kaydedilecektir.
ç) Bu durumda şirket DSİ’den herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır.
8. İdare tarafından ilana çıkarılan proje formülasyonuna;
a) İlan süresince ve HKKP teklif verme toplantısından önce şirketler tarafından yapılacak itiraz, teklif, öneri gibi talepler kabul edilmeyecektir. HKKP teklif verme toplantısından sonra; Su Kullanım Hakkı Anlaşması (SKHA) yapmaya hak kazanan şirket tarafından ilana esas formülasyonun değiştirilmesinin talep edilmesi ve şirket tarafından yapılacak bu formülasyon değişikliği teklifinin İdarece de uygun görülmesi durumunda, SKHA Yönetmeliği Madde 8 kapsamında şirket, yeni formülasyona göre iş ve işlemlerine devam edecektir.
b) Ancak, şirket tarafından teklif edilen formülasyon değişikliğinin İdarece uygun bulunmaması ve şirketin de ilana esas formülasyonla projeye devam etmemesi durumunda şirketin proje başvurusu iptal edilecek, teminat mektubu irat kaydedilecek ve başvuru sırasında yatırılan fizibilite inceleme ücreti iade edilmeyecektir. Bu durumda ilana esas formülasyon, yeniden müracaata açılabilecek olup başvurusu iptal edilen şirket DSİ’den herhangi bir hak talebinde bulunmayacak ve projeye yeniden başvuru yapamayacaktır.
  METE HES PROJESİ MÜRACAAT ŞARTLARI :                
1. Başvuru esnasında Firmalardan EK-3A formatında Fizibilite Raporu ve Fizibilite Raporu Kontrol ücreti (2018 yılı için 36.653,00 TL) alınacaktır.
2. Başvuru esnasında sunulacak 450.000,00 TL tutarındaki geçici teminat mektubunun geçerlilik süresi (teminat mektubu vade başlangıç tarihi ve vade bitiş tarihi arasındaki fark) en az 3 yıl olacaktır.
3. Projenin çalışıldığı İlk Etüt Raporları, DSİ Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı-ETLİK adresinden ücretsiz görülebilecek olup, isteyenlere bedeli (2018 yılı için 206,00-TL) karşılığı “compact disc (CD)” ortamına aktarılmış hali verilebilecektir.  Projeye başvuruda bulunacak firmaların bu dokümanı temin etmeleri ve buna ilişkin belgeyi başvuru dosyasında sunmaları gerekmektedir.
4. Mete HES projesinin (2018 yılı Ağustos ayı YİÜFE katsayısı ile güncellenerek bulunan) hizmet bedeli 103.113,80 TL’dir.
5. Projeye başvuru esnasında şirketlerden yukarıda belirtilen hizmet bedelinin % 1'ne karşılık gelen toplam 1.031,14-TL’lik bedel, ilgili mevzuatta belirtilmiş olan hizmet bedelinin alt sınır bedeli olan 37.649,00 TL’nin altında olduğu için, projeye müracaat edecek olan firmalardan % 1 Hizmet Bedeli karşılığı olarak 37.649,00-TL alınacaktır. Ancak; projeyi almaya hak kazanan firmanın yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, projeye başvuru esnasında firmadan alınan EK-5 Taahhütname’nin 5. maddesinde yer alan hüküm gereği, hizmet bedelinin geriye kalan kısmı da ilgili firmadan tahsil edilecektir.
6. Mete HES projesi için yapılacak hidroelektrik kaynak katkı payı (HKKP) teklif verme toplantısında Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalayacak şirket belirlendikten sonra, EPDK’dan projeye ilişkin üretim lisansı alınıncaya kadar;
a) Veraset ve iflas sebepleri dışında, şirketin ortaklık yapısını doğrudan veya dolaylı olarak değiştirecek, payların devri veya birleşme/bölünme gibi payların devri sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz
b) Proje başka bir şirkete devredilemez.
c) Aksi durumlarda; hangi aşamada olursa olsun şirketin proje başvurusu iptal edilecek olup başvuru sırasında Kurumumuza sunulan teminat mektubu irat kaydedilecektir.
ç) Bu durumda şirket DSİ’den herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır.
7. İdare tarafından ilana çıkarılan proje formülasyonuna;
a) İlan süresince ve HKKP teklif verme toplantısından önce şirketler tarafından yapılacak itiraz, teklif, öneri gibi talepler kabul edilmeyecektir. HKKP teklif verme toplantısından sonra; Su Kullanım Hakkı Anlaşması (SKHA) yapmaya hak kazanan şirket tarafından ilana esas formülasyonun değiştirilmesinin talep edilmesi ve şirket tarafından yapılacak bu formülasyon değişikliği teklifinin İdarece de uygun görülmesi durumunda, SKHA Yönetmeliği Madde 8 kapsamında şirket, yeni formülasyona göre iş ve işlemlerine devam edecektir.
b) Ancak, şirket tarafından teklif edilen formülasyon değişikliğinin İdarece uygun bulunmaması ve şirketin de ilana esas formülasyonla projeye devam etmemesi durumunda şirketin proje başvurusu iptal edilecek, teminat mektubu irat kaydedilecek ve başvuru sırasında yatırılan fizibilite inceleme ücreti iade edilmeyecektir. Bu durumda ilana esas formülasyon, yeniden müracaata açılabilecek olup başvurusu iptal edilen şirket DSİ’den herhangi bir hak talebinde bulunmayacak ve projeye yeniden başvuru yapamayacaktır.
TABLO- 4 DSİ TARAFINDAN İNŞA EDİLMEKTE OLAN PROJELER KAPSAMINDA, HES KISMI BAŞVURUYA AÇILAN PROJELER LİSTESİ
  müracaat edilen projeler.
KATİ PROJE  RAPORU HAZIR OLAN HİDROELEKTRİK SANTRALLAR
        Ü R E T İ M TESİSİN BULUNDUĞU     İLK SON
SIRA HİDROELEKTRİK PROJEYİ  GÜÇ OR. GÜV. İL İLÇE DSİ BÖLGESİ PROJE  BAŞVURU YAPAN FİRMALAR BAŞVURU BAŞVURU
NO SANTRALIN ADI YAPAN  (MW) (GWh) (GWh) AMACI   TARİHİ TARİHİ
                         
 
PLANLAMA RAPORU HAZIR OLAN HİDROELEKTRİK SANTRALLAR
        Ü R E T İ M TESİSİN BULUNDUĞU     İLK SON
SIRA HİDROELEKTRİK PROJEYİ  GÜÇ OR. GÜV. İL İLÇE DSİ BÖLGESİ PROJE  BAŞVURU YAPAN FİRMALAR BAŞVURU BAŞVURU
NO SANTRALIN ADI YAPAN  (MW) (GWh) (GWh) AMACI   TARİHİ TARİHİ
 
İLK ETÜT RAPORU HAZIR OLAN HİDROELEKTRİK SANTRALLAR
        Ü R E T İ M TESİSİN BULUNDUĞU     İLK SON
SIRA HİDROELEKTRİK PROJEYİ  GÜÇ OR. GÜV. İL İLÇE DSİ BÖLGESİ PROJE  BAŞVURU YAPAN FİRMALAR BAŞVURU BAŞVURU
NO SANTRALIN ADI YAPAN  (MW) (GWh) (GWh) AMACI   TARİHİ TARİHİ
1  ÇALI HES DSİ 1,20  3,40    BURSA NİLÜFER BURSA (01) E
  ÇALI HES PROJESİ MÜRACAAT ŞARTLARI :                
1. Başvuru esnasında Firmalardan EK-3A formatında Fizibilite Raporu ve Fizibilite Raporu Kontrol Ücreti (2018 yılı için 36.653,00TL) alınacaktır.
2. Başvuru esnasında sunulacak 225.000,00-TL tutarındaki geçici teminat mektubunun geçerlilik süresi (teminat mektubu vade başlangıç tarihi ve vade bitiş tarihi arasındaki fark) en az 3 yıl olacaktır.
3. Projenin çalışıldığı Ön İnceleme Raporu, DSİ Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı-ETLİK adresinden ücretsiz görülebilecek olup isteyenlere bedeli (2018 yılı için 206,00-TL) karşılığı "compact disc (CD)" ortamına aktarılmış hali verilebilecektir.  Projeye başvuruda bulunacak firmaların bu dokümanı temin etmeleri ve buna ilişkin belgeyi başvuru dosyasında sunmaları gerekmektedir.
4. Çalı Göleti 1991 yılı birim fiyatları ile 06.11.1991 tarihinde 12.298.000.000-TL  sözleşme bedeli üzerinden DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilmiştir. İşin keşif bedeli 13.000.000.000-TL’dir. Çalı Göleti işi kapsamında 1999 yılı sonu itibariyle kamulaştırma için 1.401.000.000-TL harcama yapılmış olup bu bedel  2016 yılı birim fiyatları ile 17.818,87-TL’dir. 2018 birim fiyatları ile güncelleştirilmiş kamulaştırma bedeli; 17.818,87-TLx(2018 Eylül YİÜFE (439,78)/2015 Aralık YİÜFE (249,31))=17.818,87-TLx1,763989=31.432,29-TL olarak hesaplanmıştır. Kamulaştırmadan enerji hissesine düşen kısım ise; 31.432,29-TLx0,013=408,62-TL’dir.
5. Çalı HES Projesinin, 2018 yılı Eylül ayı YİÜFE katsayısı ile güncellenerek bulunan hizmet bedeli 57.274,56-TL'dir.
6. Projeye başvuru esnasında firmalardan yukarıda belirtilen hizmet bedelinin % 1'ine karşılık gelen toplam 572,75 TL'lik bedel, ilgili mevzuatta belirtilmiş olan hizmet bedelinin alt sınır bedeli olan 37.649,00 TL'nin altında olduğu için, projeye müracaat edecek olan firmalardan  % 1 Hizmet Bedeli karşılığı olarak 37.649,00 TL alınacaktır. Ancak; projeyi almaya hak kazanan firmanın yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, projeye başvuru esnasında firmadan alınan EK-5 Taahhütname’nin 5. maddesinde yer alan hüküm gereği, hizmet bedelinin geriye kalan kısmı da ilgili firmadan tahsil edilecektir.
7. Çalı Göleti'nin projelendirilen boyutlarında hiçbir değişiklik yapılmadan sadece, göletin düşük regülasyonu sebebi ile dolusavaktan atılan sular ve sulamaya verilen sulardan istifade edilerek enerji üretilecektir.
8. Çalı HES projesi için yapılacak hidroelektrik kaynak katkı payı (HKKP) teklif verme toplantısında Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalayacak şirket belirlendikten sonra, EPDK’dan projeye ilişkin üretim lisansı alınıncaya kadar;
a) Veraset ve iflas sebepleri dışında, şirketin ortaklık yapısını doğrudan veya dolaylı olarak değiştirecek, payların devri veya birleşme/bölünme gibi payların devri sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.
b) Proje başka bir şirkete devredilemez.
c) Aksi durumlarda; hangi aşamada olursa olsun şirketin proje başvurusu iptal edilecek olup başvuru sırasında Kurumumuza sunulan teminat mektubu irat kaydedilecektir.
ç) Bu durumda şirket DSİ’den herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır.