Page 54 - 106

Basic HTML Version

53
S u Dü n y a s ı Ma y ı s 2012
olup rantabilitesi 2,01 iç karlılık oranı %10,1’dir.
Yedigöze Barajı ve HES Projesi ile İmamoğlu
Projesi için çeşitli alternatifler incelenerek, 1996
yılında hazırlanan “İmamoğlu Projesi Planlama
Raporu” ile İmamoğlu Sulaması Su Kaynağı-
nın, Yedigöze Barajı rezervuarı olarak planlan-
ması en uygun alternatif olarak seçilmiş, Yedigö-
ze Barajı rezervuarından bir Su Alma Yapısı ve
İletim Hattı Tesisleri (Tünel-Kanal) ile 70 000
hektar (kati proje yapım işi aşamasında 75 000
hektara büyütülen) sahanın sulamasını ve İma-
moğlu HES Tesisinde 43 GWh/yıl enerji üreti-
mini temin edebilecek su derivasyonu öngörüle-
rek, İmamoğlu Ovası Sulama Projesi, Yedigöze
Barajı ve HES Projesine entegre edilmiştir.
Yedigöze Barajı ve HES Projesi, 1995 yılın-
da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tara-
fından Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihale
edilmiştir. 2000 yılında Bakanlar Kurulu’nun
1450 sayılı Kararı ile ilgili firmaya yapım müsa-
adesi verilmiş, ancak inşaatına başlanmamıştır.
Daha sonra, DSİ Genel Müdürlüğü ile Yedigö-
ze Elektrik Üretim Ltd.Şti. (SANKO) arasında
25.05.2006 tarihinde su kullanım hakkı anlaş-
ması imzalanmış ve 22.06.2006 tarihinde EPDK
tarafından Yedigöze Elektrik Üretim ve Ticaret
Ltd. Şti.’ne 49 yıllık enerji üretim lisansı verilmiş
olup, inşaatı 2010 yılında tamamlanarak Yedi-
göze Barajı ve HES işletmeye açılmıştır.
Yarım Asırdır Hasretle Bekleniyor
Türkiye’nin en verimli topraklarının bulunduğu,
tarımın en önemli merkezlerinden Çukurova’da
yer alan İmamoğlu-Kozan-Ceyhan ovaları ta-
rım arazilerinin sulanması amaçlı “İmamoğlu
Projesi” sulama hizmet alanının sulanması yak-
laşık yarım asırdan bu yana yöre çiftçisi tarafın-
dan hasretle beklenmektedir.
İmamoğlu Projesi İşletmedeki Yedigöze barajı
rezervuarı su alma yapısından itibaren, 14 610
m iletim hattı, Adana İli Merkez ilçe ve İma-
moğlu, Kozan, Ceyhan ilçelerine ait 75 000 ha
sahanın basınçlı boru sulama ve drenaj tesisleri
ve 1 adet HES tesisinden ibarettir. İmamoğlu
Projesinin rantabilitesi 1,91, iç karlılık oranı ise
%12,51’dir.
İşletmedeki Yedigöze barajı inşaatı kapsamında,
Yedigöze barajı rezervuarı altında yer kalan,
İmamoğlu Projesi su alma yapısı ve iletim hat-
tının 100 m kısmının inşaatı, Yedigöze barajı
inşaatı aşamasında, Yedigöze Elektrik Üretim ve
Ticaret Ltd. Şti tarafından tamamlanmıştır.
Yedigöze Barajından temin edilecek su 14 610
m uzunluğundaki İmamoğlu Projesi İletim Hattı
(tünel, sifon, galeri, kanal) ile sulama hizmet ala-
nına ulaşacaktır.
Proje; İnşaat ve Proje Yapım İşi
Aşamasında
1-İnşaat aşamasındaki 14 610 m İmamoğlu Pro-
jesi İletim Hattı İnşaatı devam etmektedir. Yedi-
göze Barajı’ndan İmamoğlu Projesi sulama hiz-
met alanlarına 85 m
3
/s sulama suyu taşıyacak
iletim hattı (tünel-sifon-galeri-duvarlı ve trapez
kanal-menfez-HES Yükleme Havuzu) inşaatına,
17.08.2010 tarihinde ihale edilerek, 29.07.2011
tarihinde başlanmıştır. Sözleşmeye göre iş bitim
tarihi 29.05.2015, temel atma töreninde İdare ile
Yüklenici Firma arasında imzalanan taahhütna-
meye göre 14.10.2014’dür. İşin İhale Bedeli
92 778 922 TL ve Fiziki Gerçekleşmesi %16’dır.
2-İnşaat aşamasındaki İmamoğlu Projesi I. Kı-
sım (Musullu Sulaması 555 hektar, S0 Camili-
köy Sulaması 1 591 hektar toplam 2 146 hektar
ve Kozan Pompaj Sulaması Takviyesi 2 561